POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Požární ochrana staveb

Na základě předložené požární, nebo technické zprávy, Vám naše společnost navrhne a provede protipožární ochranu ...

             

Požární žebříky se suchovodem

Požární žebříky vyrábíme a dodáváme včetně ochraného koše a nástupní plošiny na  ...

Hlásiče požáru

Jednoduché zařízení, které v krabičce cca 120 mm obsahuje detektor požáru, ....

Protipožární impregnace

Dovolujeme si Vám nabídnout naše služby v oblasti požární ochrany staveb, ......

Požární ucpávky

Slouží k protipožárnímu utěsnění prostupů kabelů, klimatizece ....

Požární zprávy

Na základě Vámi předložené projektové dokumentace Vám zpracujeme ....

Hasicí přístroje


POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB

Na základě předložené požární, nebo technické zprávy, Vám naše společnost navrhne a provede protipožární ochranu Vašeho objektu níže uvedenými protipožárními materiály v souladu s platnými právními předpisy a doloží veškeré doklady potřebné ke kolaudačnímu řízení, nebo periodické kontrole.

PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY

 • protipožární ochrana ocelových nosných konstrukcí PPN nátěrem

požární odolnost R 15 - 120

Plamostop P-9, Pittura IE, Pyrostop steel

 • protipožární ochrana dřevěných konstrukcí PPN nátěrem

požární odolnost R 15 - 30

Flamgard, Flamgard transparent

 • protipožární ochrana betonových konstrukcí PPN nátěrem

požární odolnost R 45 - 180

Plamostop P-9

 • protipožární nátěry kabelů, kabelové ucpávky a přepážky

požární odolnost El 60 - 120

Flameguard, systém Intumex, systém Hilti,

PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK OMÍTKOVINOU

 • protipožární nástřiky omítkovinou ocelových a železobetonových konstrukcí

požární odolnost R 15 - 180

hmota Termo PS, Pyrotherm

PROTIPOŽÁRNÍ OBKLADY

 • protipožární obklady

požární odolnost R 15 - 180

systém Grena

POŽÁRNÍ ŽEBŘÍKY SE SUCHOVODEM

Požární žebříky vyrábíme a dodáváme včetně ochraného koše a nástupní plošiny na úrovni střechy tak jak stanovuje norma. Povrchová úprava je v pozinku, popřípadě doplníme kvalitní nátěrem dle odstínu RAL. Suchovod je u požárního žebříku doplněn koncovkami na připojení hadic včetně víček. Montáž požárního žebříku provádíme na ocelové sloupy, nebo kotvením na chemické kotvy do betonových panelů.

HLÁSIČE POŽÁRU

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Ve stavbách rodinných domů a bytů v bytových domech povolených a schválených po 1.7.2008 musí být instalovány hlásiče požárů.

Co je hlásič požáru?

Jednoduché zařízení, které v krabičce cca 120 mm obsahuje detektor požáru, optickou a hlavně akustickou signalizaci, která Vás v případě požáru spolehlivě probudí popřípadě upozorní sousedy, že něco není v pořádku.

Kam instalovat hlásič požáru?

Rodinné domy

Hlásič požáru musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby, nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m², musí být hlásič požáru umístěn také v jiné vhodné části bytu (ložnice, obývací pokoj atd.).

Byty

Hlásič požáru musí být umístěn v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m² a v mezonetových bytech, musí být umístěn další hlásič požáru v jiné vhodné části bytu (ložnice, obývací pokoj atd.).

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

Slouží k protipožárnímu utěsnění prostupů kabelů, klimatizece, trubek skrz požárně dělící stěny a konstrukce.

Protipožární ucpávky PROMAT, INTUMEX a DUNAMENTI se používají především do všech prostupů a spár v budovách a stavebních komplexech, jimiž by se mohl šířit oheň popřípadě kouř. Při použití protipožární ucpávky vznikne zamezení šíření ohně a kouře. Tyto systémy se celosvětově řadí mezi nejlepší a byly odzkoušeny a schváleny podle nejpřísnějších mezinárodních norem včetně České a Slovenské republiky. Jejich kvalita byla potvrzena v ČR a SR certifikátem ISO 9001.

Provádíme utěsnění

 • Kabelových prostupů
 • Prostupy potrubí
 • Kabelová vedení včetně lávek
 • Vzduchotechniky
 • Požární utěsnění stěnových spár

PROTIPOŽÁRNÍ IMPREGNACE TEXTILIÍ

Dovolujeme si Vám nabídnout naše služby v oblasti požární ochrany staveb, mezi něž patří i ošetření textilií pomocí přípravků snižující hořlavost materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, kterou nařizuje požární vyhláška č. 256, musí být veškeré textilie ve veřejných prostranstvích ošetřeny protipožárním postřikem. Naše firma tuto službu standardně nabízí již od roku 1993. Za téměř dvě desetiletí praxe jsme Vám schopni navrhnout kvalitní a ekonomicky výhodné řešení.

K této činnosti máme vydané OPRÁVNĚNÍ k provádění aplikace protipožárních ochranných systémů, kdy po provedení aplikace Vám bude naší společností vystaveno OSVEDČENÍ protipožárního postřiku, který je nezbytný pro požární kontroly a revize. Ošetření textilií splňuje veškeré podmínky stanovené normami ČSN EN ISO 6940 a také ČSN EN 1101. Na vyžádání, Vám ochotně podáme veškeré informace ohledně protipožárních nástřiků, včetně dokumentů pro používané prostředky:

 • Protokol o zkouškách (nehořlavost materiálu)
 • Rozhodnutí o hygienické nezávadnosti přípravků
 • Bezpečnostní list

Životnost impregnace je dle druhu použitého materiálu od dvou do pěti let, popřípadě podle počtu chemických čištění. Textilie nesmí přijít do styku s vodou, jinak se účinnost látky snižuje.

POŽÁRNÍ ZPRÁVY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ:

Na základě Vámi předložené projektové dokumentace Vám zpracujeme tzv. dokumentaci požární ochrany - PO (požárně bezpečnostní řešení stavby). Toto požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí projektové dokumentace. Předkládá se v rámci schvalovacího procesu k posouzení zabezpečení objektu nebo stavby z hlediska požární ochrany. To znamená, zda stavba splňuje všechny požadavky příslušných norem a souvisejících předpisů. Schvalování požárně bezpečnostního řešení stavby provádí zaměstnanci hasičského záchranného sboru na odboru prevence u jednotlivých územních odborů. Na základě výsledků je pak dokumentace dále předána k řízení o vydání stavebního povolení. Požárně bezpečnostní řešení tedy řeší požární bezpečnost vašeho objektu.

Chcete vypracovat požární zprávu?

Celý proces vypracování Požární zprávy je velmi jednoduchý. Nejprve nám emailem zašlete potřebnou dokumentaci v elektronické podobě (přijímáme pochopitelně i dokumentaci v papírové podobě), na základě které Vám požadovanou zprávu vypracujeme. Poté Vám ji v papírové podobě (kvůli potřebným náležitostem) dodáme buď osobně nebo poštou.
V případě Vašeho zájmu o vypracování požární zprávy nás
kontaktujte.

Jaké podklady potřebujeme k vypracování zprávy?

Pro vypracování požární zprávy je ideální dodat kompletní projektovou dokumentaci objektu včetně Technické zprávy.

Co je Požární zpráva (Požárně bezpečnostní řešení)

Požární zpráva (Požárně bezpečnostní řešení) je oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení. Jeho nedílnou součástí jsou také návrhy požárně bezpečnostních zařízení, jimiž jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení (§ 1 písm. d/ vyhlášky o požární prevenci). Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je upraven v § 41 vyhlášky o požární prevenci.

Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení v podrobnostech vymezuje ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Oprávnění ke zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb mají:

 • autorizovaní architekti pro obor pozemní stavby a pro obor bez specifikace, autorizovaní inženýři pro obory pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a stavby krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb a stavby pro plnění funkce lesa jsou v rámci své autorizace (popř. specializace) oprávněni vypracovávat projektovou dokumentaci stavby v celém rozsahu, tzn. všechny oborově (profesně) vydělené části této dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení,
 • autorizování inženýři a autorizovaní technici pro obory technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb jsou v rámci oboru své autorizace (popř. specializace) oprávněni vypracovávat pouze příslušnou část projektové dokumentace stavby s tím, že se na ně vztahuje přiměřeně odpovědnost podle § 46b odst. 1 stavebního zákona, tzn. že např.osoby autorizované pro obor (dříve specializaci) požární bezpečnost staveb mohou vypracovávat pouze požárně bezpečností řešení stavby.

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

 • návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popř. bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných ,zpracovaných nebo skladovaných látkách
 • řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky
 • předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky
 • grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod.
Kompletní dodávka hasicích přístrojů a bezpečnostního značení - bytový komplex Beranových
Kompletní dodávka hasicích přístrojů a bezpečnostního značení - bytový komplex Beranových

DRUHY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE VODNÍ POD STÁLÝM TLAKEM

Přístroje jsou naplněny vodou a přísadou pro zajištění mrazuvzdornosti. Určeny pro třídy požáru A. Nesmí se používat k hašení požáru zařízení pod elektrickým napětím. Vhodné zejména pro hašení dřeva, papíru, v zemědělství, ve skladech, ve školních budovách. Přístroje jsou vybaveny kontrolním manometrem. Přístroje jsou vybaveny kontrolním manometrem. Přístroje jsou certifikovány podle ČSN EN3 a vyráběny dle ČSN EN ISO 9001 : 1995.

PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE PRÁŠKOVÉ POD STÁLÝM TLAKEM

Přístroje jsou naplněny univerzálním práškem k účinnému hašení požáru třídy A, B, C i při zapojení elektrického proudu o napětí do 1 000 V, při dodržení bezpečnostních předpisů. Univerzální použití především obytných a skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích, ve školách, v osobních a nákladních vozech, autobusech, ve vlacích. Přístroje jsou vybaveny kontrolním manometrem. Přístroje jsou certifikovány podle ČSN EN3 a vyráběny dle ČSN EN ISO 9001 : 1995.

PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE PĚNOVÉ POD STÁLÝM TLAKEM

Přístroje jsou naplněny speciálním pěnidlem PYROCOOL AR s chladícím účinkem nebo pěnidlem AFFF Ligft Water. Určeny pro hašení třídy požáru A, B. Přístroje nesmí být použity k hašení požáru zařízení pod elektrickým napětí. Vhodné zejména pro hašení ve skladech, ve školních budovách. Přístroje jsou vybaveny kontrolním manometrem. Přístroje jsou certifikovány podle ČSN EN3 a vyráběny dle ČSN EN ISO 9001 : 1995.

SNĚHOVÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE

Jsou určeny ke hašení požáru v počáteční fázi, v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratořích, kuchyních, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií i elektrická zařízení pod napětím do 1 000 V.

ZACHÁZENÍ S HASICÍMI PŘÍSTROJI

Při požáru zamíříme proud hasiva do ohniska tak, abychom jeho proudem nepřenesli plameny na nežádoucí místa, nebo se při používání vodních přístrojů neopařili. U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Přesto, že současné konstrukce přístrojů umožňují proud hasiva uzavřít, odborníci důrazně varují před používáním částečně vyprázdněných přístrojů. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni odhadnout, nakolik jsme při zdolávání drobnějšího zahoření náplň hasiva vypotřebovali, mohlo by se nám při dalším požáru stát, že po vychrlení několika decilitrů by hasicí přístroj přestal fungovat a my bychom vyhořeli. Z tohoto důvodu je nutno vždy i po sebe kratším použití dát přístroj znovu naplnit. Grafický návod na použití konkrétního typu hasícího přístroje je spolu s krátkým popiskem vyobrazen na každém z nich.

Upozornění: Je nutné si uvědomit, že hasicí přístroje jsou zařízení, která jsou využívaná v mezních situacích, kdy během několika málo vteřin je od nich vyžadován maximální výkon. Při vlastním použití hasicích přístrojů je nutno zachovat klid a rozvahu. Zásah je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska požáru, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem. Pro chránění objektu a zařízení je nutno volit takové hasicí přístroje, které jsou vhodné k hašení hořlavých látek, jež se v ohroženém prostoru vyskytují. Znalost použití hasicích přístrojů patří k povinnostem každého občana.

UMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Hasicí přístroj bychom měli mít pověšen tam, kde hrozí reálná možnost požáru, tedy například v místnosti s plynovým spotřebičem (vařič) nebo poblíž hlavního vchodu. Jestliže založíte přístroj kamsi do zapadlého regálu v dílničce, mohli jste si vydání za něj ušetřit. Hasicí přístroj musí být po ruce; zejména je to nutné v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami.

Kam s hasicím přístrojem v provozovně ? ... Aby ho nikdo nemohl odnést, aby nepřekážel, aby nerušil v interiéru .... Co takhle pod pult, za závěs nebo za kytku ? Umístění hasicích přístrojů v objektu řeší §3 Vyhlášky o prevenci. Jaká ustanovení tento paragraf obsahuje a jakých chyb se v praxi dopouští majitelé objektů ?

(1) Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. Ačkoliv ustanovení tohoto článku vypadá jako naprostá samozřejmost, jeho aplikace v praxi může být velmi složitá. Zvláště v reprezentačních prostorech, kdy je nutné sladit zájem architekta se zájmem požárního technika, může být problém najít vhodný kompromis.

(2) Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. V předcházející právní úpravě článek obdobného znění chyběl. Hasicí přístroj musel být vždy umístěn na snadno viditelném a volně přístupném místě, což třeba majitelům hotelových objektů činilo značné potíže.

(3) Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou. Zvláště druhá část tohoto odstavce je důležitá - v prostoru nesmí být umístěny přístroje s nevhodnou hasební látkou (například vodní u trafostanice).

(4) Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. Opět je nutné upozornit na druhou část odstavce a v této souvislosti na zajištění všech nezavěšených přístrojů proti pádu (např. řetízkem nebo podstavcem).

(5) V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

Dále je pak nutné vědět, že:

 • V prostorách a zařízeních, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky PO, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu. Každý hasicí přístroj musí být opatřen typovým štítkem, který kromě jiných údajů (název výrobce, datum kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, všeobecné informace, atd.) musí obsahovat vyobrazení jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou třídu požárů je vhodný a na co nesmí být použit (například hašení elektrických zařízení pod napětím apod.) . Hasicí přístroj, aby splnil svoji funkci, musí být v řádném technickém stavu. Provozuschopnost těchto prostředků požární ochrany bývá velice často podceňována. Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Kontrolu, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provádět jen podle postupů stanovených výrobcem a jen prostřednictvím odborně způsobilých osob, které vlastní doklad opravňující k uvedeným činnostem. Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok.

A jaké chyby se dělají v praxi ?

 • Není zajištěn volný přístup k přístrojům. Jedná se o vůbec nejčastější závadu, která často vyplývá z toho, že objekt je přístroji vybavován před kolaudací a při užívání se zjistí, že paletu se zbožím není kam dát a že pod hasicím přístrojem je nevyužitý prostor.
 • Přístroje nejsou pověšeny. Často se stává, že majitel objektu si pořídí přístroje a jejich rozmístění odloží až po vybavení zařizovacími předměty. Pak na to zapomene a přístroje zůstávají trvale ve kladu. V tom nejhorším případě nejsou ani zkompletovány (hadice se u některých typů dodává zvlášť).
 • - Jsou pověšeny všechny přístroje bez ohledu na typ. Někteří majitelé objektů v touze po dokonalosti pověsí úplně všechny hasicí přístroje. Přitom některé se z důvodu velké hmotnosti staví na podlahu a zajišťují proti pádu (typicky sněhový s náplní 5 nebo 6 kg).
 • Přístroje postavené na podlaze nejsou zajištěny proti pádu.
 • V úseku jsou přístroje, jejichž použití by obsluhu ohrozilo.
 • Přístroje nejsou zavěšené na originálním věšáku. Každý přístroj je schválen do užívání včetně věšáku. Při záměně za jiný typ může dojít k tomu, že přístroj správně nesedí (věšák může mít jiný rozměr nebo má očko na hadici). U přístrojů do aut by mohlo dojít i k ohrožení osob - přístroj s věšákem je jako komplet zkoušen na přetížení.

zdroj: https://www.hasici.cz/