Opláštění PUR panely autoservisu Myslkovice

Montáž ocelové konstrukce a opláštění haly PNEUSERVIS SOBĚSLAV

STAVBA HALY ASTON

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU PRO VĚCI NEMOVITÉ

V letošním roce jsme rozšířili naší činnost o specializaci oceňování majetku pro věci nemovité.

Provádíme oceňování zástav ke krytí bankovních úvěrů, pro účely krytí poskytovaných běžných komerčních úvěrových bankovních obchodů a hypotéčního úvěrování. Ve spolupráci provádíme znalecké posudky potřebné pro daňové účely (převody nemovitostí, ocenění pro účetnictví apod.). Provádíme rovněž kompletní servis při převodu nemovitostí od zajištění podkladů, zpracování ocenění pro daňové účely a smlouvy o převodu nemovitosti včetně vkladu do Katastru nemovitostí.

UMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ


Hasicí přístroj bychom měli mít pověšen tam, kde hrozí reálná možnost požáru, tedy například v místnosti s plynovým spotřebičem (vařič) nebo poblíž hlavního vchodu. Jestliže založíte přístroj kamsi do zapadlého regálu v dílničce, mohli jste si vydání za něj ušetřit. Hasicí přístroj musí být po ruce; zejména je to nutné v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami.

Kam s hasicím přístrojem v provozovně ? ... Aby ho nikdo nemohl odnést, aby nepřekážel, aby nerušil v interiéru .... Co takhle pod pult, za závěs nebo za kytku ? Umístění hasicích přístrojů v objektu řeší §3 Vyhlášky o prevenci. Jaká ustanovení tento paragraf obsahuje a jakých chyb se v praxi dopouští majitelé objektů ?

(1) Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. Ačkoliv ustanovení tohoto článku vypadá jako naprostá samozřejmost, jeho aplikace v praxi může být velmi složitá. Zvláště v reprezentačních prostorech, kdy je nutné sladit zájem architekta se zájmem požárního technika, může být problém najít vhodný kompromis.

(2) Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. V předcházející právní úpravě článek obdobného znění chyběl. Hasicí přístroj musel být vždy umístěn na snadno viditelném a volně přístupném místě, což třeba majitelům hotelových objektů činilo značné potíže.

(3) Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou. Zvláště druhá část tohoto odstavce je důležitá - v prostoru nesmí být umístěny přístroje s nevhodnou hasební látkou (například vodní u trafostanice).

(4) Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. Opět je nutné upozornit na druhou část odstavce a v této souvislosti na zajištění všech nezavěšených přístrojů proti pádu (např. řetízkem nebo podstavcem).

(5) V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

Dále je pak nutné vědět, že:

  • V prostorách a zařízeních, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky PO, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu. Každý hasicí přístroj musí být opatřen typovým štítkem, který kromě jiných údajů (název výrobce, datum kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, všeobecné informace, atd.) musí obsahovat vyobrazení jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou třídu požárů je vhodný a na co nesmí být použit (například hašení elektrických zařízení pod napětím apod.) . Hasicí přístroj, aby splnil svoji funkci, musí být v řádném technickém stavu. Provozuschopnost těchto prostředků požární ochrany bývá velice často podceňována. Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Kontrolu, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provádět jen podle postupů stanovených výrobcem a jen prostřednictvím odborně způsobilých osob, které vlastní doklad opravňující k uvedeným činnostem. Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok.

A jaké chyby se dělají v praxi ?

  • Není zajištěn volný přístup k přístrojům. Jedná se o vůbec nejčastější závadu, která často vyplývá z toho, že objekt je přístroji vybavován před kolaudací a při užívání se zjistí, že paletu se zbožím není kam dát a že pod hasicím přístrojem je nevyužitý prostor.
  • Přístroje nejsou pověšeny. Často se stává, že majitel objektu si pořídí přístroje a jejich rozmístění odloží až po vybavení zařizovacími předměty. Pak na to zapomene a přístroje zůstávají trvale ve kladu. V tom nejhorším případě nejsou ani zkompletovány (hadice se u některých typů dodává zvlášť).
  • - Jsou pověšeny všechny přístroje bez ohledu na typ. Někteří majitelé objektů v touze po dokonalosti pověsí úplně všechny hasicí přístroje. Přitom některé se z důvodu velké hmotnosti staví na podlahu a zajišťují proti pádu (typicky sněhový s náplní 5 nebo 6 kg).
  • Přístroje postavené na podlaze nejsou zajištěny proti pádu.
  • V úseku jsou přístroje, jejichž použití by obsluhu ohrozilo.
  • Přístroje nejsou zavěšené na originálním věšáku. Každý přístroj je schválen do užívání včetně věšáku. Při záměně za jiný typ může dojít k tomu, že přístroj správně nesedí (věšák může mít jiný rozměr nebo má očko na hadici). U přístrojů do aut by mohlo dojít i k ohrožení osob - přístroj s věšákem je jako komplet zkoušen na přetížení.

zdroj: https://www.hasici.cz/

INSTALACE HLÁSIČŮ POŽÁRŮ V NOVÝCH RODINNÝCH DOMECH A BYTECH

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Ve stavbách rodinných domů a bytů v bytových domech povolených a schválených po 1.7.2008 musí být instalovány hlásiče požárů.

Co je hlásič požáru?

Jednoduché zařízení, které v krabičce cca 120 mm obsahuje detektor požáru, optickou a hlavně akustickou signelizaci, která Vás v případě požáru spolehlivě probudí popřípadě upozorní sousedy, že něco není v pořádku.

Kam instalovat hlásič požáru?

Rodinné domy

Hlásič požáru musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby, nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m², musí být hlásič požáru umístěn také v jiné vhodné části bytu (ložnice, obývací pokoj atd.).

Byty

Hlásič požáru musí být umístěn v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m² a v mezonetových bytech, musí být umístěn další hlásič požáru v jiné vhodné části bytu (ložnice, obývací pokoj atd.).

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

V rodinných domech povolených a schválených po 1.7.2008 musí být instalovány hasicí přístroje.

Jaký hasicí přístroj instalovat?

V rodinném domě musí být instalován nejméně 1 hasicí přístroj s hasicí schopností minimálně 34A,

nebo

více hasicích přístrojů s menší hasicí schopností (např. 5A, 8A, 13A, 21A nebo 27A) tak, aby součet jejich hasicích schopností byl minimálně 34A.

V jednotlivých garážích musí být instalován 1 hasicí přístroj pěnový, nebo práškový s hasicí schopností minimálně 183B.

Naše nabídka na hasicí přístroje vhodné pro rodinné domy a garáže:

PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ P6Th 6kg 34A vhodný do rodinných domů: cena 879,-Kč bez DPH

PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ P6Te 6kg 183B vhodný do garáží: cena 839,-Kč bez DPH

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je určen i ke zvýšení požární odolnosti betonových konstrukcí v rozsahu 45 až 180 minut na základě stanovení ekvivalentu tloušťky betonu pro zvětšení krytí tahové výztuže a rozměrových parametrů betonového prvku vypočítané dle dimenzační tabulky. K izolaci se doporučují konstrukce starší cca 2 roků, což zajišťuje dokonalé vyzrání a proschnutí betonu. Vlhkost konstrukce by neměla překročit 4% a neměla by být vystavena přímým účinkům vody