OCELOVÉ KONSTRUKCE, POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Zápis z členské schůze Bytového družstva Čekanice konané dne 30. 06. 2014

10.02.2015 10:30

Z  á  p  i  s

z členské schůze Bytového družstva Čekanice konané dne  30. 06. 2014

v sušárně bytového domu čp. 319, Sportovní ulici, v Táboře - Čekanicích

 

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny 

 

Omluveni:      -  p. Pospíšil

 

Program jednání:      1)   Zahájení

                                 2)   Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

                                 3)   Schválení programu členské schůze

4)   Schválení nových stanov družstva

5)   Schválení rozsahu poskytovaných služeb poskytovatelem služeb

      (družstvem) příjemcům služeb (nájemníků) a schválení způsobu

      rozúčtování poskytovaných služeb

6)  Kontrola usnesení z minulé členské schůze + informace o chodu

     družstva

7)  Různé, diskuse

8)  Usnesení a závěr členské schůze

 

ad 1/

Schůzi zahájil  v 18.00 hod. předseda družstva p. M. Břenda – přivítal přítomné a konstatoval, že schůze je usnášeníschopná.

Přítomno je 12 členů  + 2 plné moci na zastupování

 

ad 2/

Předsedajícím členské schůze byl jednohlasně zvolen předseda družstva p. M. Břenda.

Dalším řízením členské schůze byl pověřen rovněž p. M. Břenda.

       Zapisovatelkou byla jednohlasně zvolena   Ing. Klofáčová.

       Ověřovateli zápisu  byli jednohlasně zvoleni p. J. Kubů a pí. J. Stejskalová

      

ad 3/

Z důvodu nutnosti účasti notářky na členské schůzi a jejího pozdějšího příchodu, než na 18. hodinu, bylo předsedajícím členské schůze navrženo, aby pořadí jednotlivých projednávaných bodů bylo změněno takto:

 

                                 1)   Zahájení

2)      Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3)      Schválení programu členské schůze

4)      Kontrola usnesení z minulé členské schůze + informace o chodu družstva

5)      Schválení rozsahu poskytovaných služeb poskytovatelem služeb (družstvem)  příjemcům služeb (nájemníkům) a schválení způsobu rozúčtování poskytovaných služeb

6)      Různé, diskuse

7)      Schválení nových stanov družstva

8)      Usnesení a závěr členské schůze

 

K navrženému programu a změně v pořadí projednávaných bodů nebylo připomínek ani návrhů na jeho doplnění, či změnu. Program členské schůze byl schválen jednohlasně.

 

ad 4/ 

kontrolu usnesení z minulé čl. schůze provedl předseda družstva

-          úkol č. 1 - splněn v uloženém termínu – členové – nájemníci obdrželi vyúčtování nákladů na bydlení za rok 2013 v zákonném termínu

-          úkol č. 2 - nesplněn – nesplnění vysvětlila Ing. Klofáčová – vzor nové nájemní smlouvy nebyl vypracován z důvodu neexistence stanov družstva, které by osahovaly ustanovení o nájmu družstevního bytu, neboť nový občanský zákoník v ustanovení o nájmu bytu (§ 2240) odkazuje na příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanovy družstva a zákon o obchodních korporacích v ustanovení o nájmu družstevního bytu (§ 741) odkazuje na ustanovení občanského zákoníku,

z tohoto důvodu tedy bylo nutné zahrnout do nových stanov družstva též ustanovení o  nájmu družstevního bytu, od čehož se potom bude odvíjet nájemní smlouva

-          úkol č. 3 – splněn, zametací stroj na úklid pozemku zakoupen 15. 4. 2014, zakoupen samosběrný zametač HAAGA 477 Profi-line za 13 990,- Kč

-          úkol č. 4 – splněn – oprava domácího telefonu v bytě č. 15 (pí Stejskalová) provedena 27.3.2014 – domácí telefon zprovozněn

-           

Informaci o chodu družstva za období od konání poslední čl. schůze podala Ing. Klofáčová

 

-          dne 27. 3. 2014 objednána u s.r.o. ELEKTAL oprava domácího telefonu v bytě č. 15 – pí Stejskalová, závada odstraněna a telefon zprovozněn ještě téhož dne – závada v provozní skříni elektriky ve společných prostorách domu čp. 319

 

-          zajištěny a provedeny revize expanzní nádoby, plynového zařízení, hasících přístrojů, hydrantů požárního vodovodu, komínů – vše bez závad

 

-          v dubnu nakoupen zametací stroj Haaga  (13 990,- Kč)

 

-          v květnu proveden úklid pozemku kolem domu – odstranění plevele, pozemek od května zameten ještě 3x, rovněž v květnu byla umyta okna, dveře a světla ve společných prostorách, proveden celkový úklid kotelny

 

-          v květnu dán souhlas člence družstva pí Rychterové  s montáží lehké sádrokartonové příčky s dveřmi uprostřed vzniklé stěny v obývací kuchyni bytu, který paní Rychterová užívá. Souhlas byl dán za podmínky, že v případě převodu družstevního podílu a nájmu bytu č. 13 na jinou osobu, musí být příčka odstraněna a  předmětná obývací kuchyň uvedena do původního stavu.

 

-          od měsíce května zajišťována oprava podmáčené stěny v bytě č. 4 – Staškovi – odstraňování závady stále probíhá 

-          2. června odeslána odpověď na výzvu Exekutorského úřadu Brno a Exekutorského úřadu Přerov  ohledně členství a družstevního podílu bývalého člena pana Milana Špačka

-          2. června objednána oprava domovních vchodových dveří, oprava objednána u firmy TSH Plast Malšice -  byl zcizen zajišťovací kartáč na spodní hraně otevíracího křídla + ulomeny zajišťovací štítky na dolní i horní hraně druhého křídla – oprava zatím neprovedena

 

-          od začátku měsíce června začala intenzivní práce na vypracování nových stanov družstva  - navštíven Mgr. Filip Švarc a požádán o vypracování nových stanov, dále navštíven notář JUDr. Hroch a požádán o účast a dohled na členské schůzi, kde se budou  projednávat a schvalovat stanovy

     proběhlo  několik schůzek  a jednání  jak  u Mgr. Švarce,  tak  u  notáře  JUDr. Hrocha

 návrh změny Stanov Mgr. Švarcem vypracován,  účast JUDr. Hrocha na členské s     schůzi  BD Čekanice zrušena,  následně zajišťována účast JUDr. Těhníkové  

 

-          jednání s pí Vachtovou a Hořejší z Bytesu ohledně vedení členské evidence,  dokladů a účtování dle požadavků příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, nového občanského zákoníku a nových Stanov BD Čekanice

 

ad 5/

    Informaci o zákoně č. 67/2013 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014, a kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty podala Ing. Klofáčová. Informovala přítomné, že tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby. V souvislosti s platností tohoto zákona je nutno rozsah poskytovaných služeb a způsob jejich rozúčtování  mezi pronajímatelem a nájemcem smluvně ošetřit nebo v případě družstev schválit členskou schůzí. Do 31. 12. 2013 nebyla tato problematika souhrnně zákonně ošetřena. Dále informovala přítomné o  r o z s a h u   poskytovaných služeb, kterými jsou:

-          dodávka tepla, dodávka vody a odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, provoz a čištění komínů, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu – včetně satelitního přijímače, umožnění příjmu digitálních dat prostřednictvím homologovaných vysílacích zařízení (internet), vedení a zpracování účetnictví, členské evidence a zpracování daňových přiznání

navrhovaném způsobu rozúčtování:

-          dodávka tepla -  dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. – doposud rozúčtování dle této vyhlášky

                                       nebo nově možno dle z.č. 67/2013 Sb.

-          dodávka studené vody a odvádění odpadních vod  – poměr dle naměřených hodnot na vodoměrech v jednotlivých bytech k celkovému náměru vodoměru na patě domu

-          osvětlení společných prostor v domě – dle počtu osob v jednotlivých bytech

-          úklid společných prostor v domě, vedení a zpracování účetnictví, členské evidence a zpracování daňových přiznání  -  dle počtu bytů (úhrada proti Provoznímu fondu)

-          umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu  - dle počtu kabelových zásuvek

-          umožnění příjmu digitálních dat prostřednictvím homologovaných vysílacích zařízení (internet)  -  anténa pro příjem digitálních dat byla zřízena na domě č.p. 319 zdarma  provozovatelem datové sítě panem Ladislavem Červenkou, trvale bytem na adrese: Jozefa Gabčíka 122, 390 03 Tábor, IČ: 734 966 85                                                                

připojení k internetu hradí každý nájemník individuelně dle smlouvy  sepsané mezi panem Červenlou a nájemníkem

      –  v domě  je  nainstalován centrální satelitní a internetový přijímač,  připojení jednotlivých bytů je družstvem povoleno pouze přes tento centrální satelitní a internetový přijímač,  jiné připojení vrtáním do zdi, balkónového zábradlí nebo oken je družstvem zakázáno !!!!!!!   –   projednáno a schváleno na členské schůzi dne      15. 7. 2010

 

R o z s a h   zajišťovaných povinných revizí (není služba dle zákona č. 67/2013 Sb.)

 

-          Revize plynového zařízení, čištění a seřízení hořáků, revize expanzní nádoby, hasících přístrojů, hydrantů požárního vodovodu, revize elektroinstalace a hromosvodů, cejchování a výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu, 

navrhovaném způsobu rozúčtování:

-          veškeré vyjmenované revize rozúčtovat dle počtu bytů 

      revize plynového zařízení, čištění a seřízení hořáků, revize expanzní nádoby – úhrada 

            k tíži nájemníků (dříve  se  připočítávalo  k faktuře  za  plyn   –   dle  z.č. 67/2013 Sb. 

            už nelze, není služba)

            revize  hasících  přístrojů,  hydrantů požárního vodovodu,    revize elektroinstalace   a

            hromosvodů     -  úhrada  proti   Provoznímu fondu   (do tohoto  fondu  nájemníci

            pravidelně měsíčně přispívají)

            cejchování   a  výměna  vodoměrů   na   teplou  a  studenou vodu    –     úhrada proti

            Rezervnímu fondu  (do tohoto  fondu  nájemníci pravidelně měsíčně přispívají)

Po proběhlé diskusi k této problematice byl 13 přítomnými členy  odhlasován způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii dle vyhlášky č. 372/2001 Sb., 1 přítomný člen – pan J. Kubů se zdržel hlasování.

U ostatních služeb a zajišťovaných revizí byl jednohlasně odsouhlasen navržený způsob rozúčtování.

 

     V průběhu jednání se dostavila na členskou schůzi notářka JUDr. Těhníková, a proto předsedající schůze navrhl přítomným, že bude projednán bod 7/ Schválení nových stanov, namísto bodu 6/ - přítomní jednohlasně souhlasili.

 

ad7/

Při projednání tohoto bodu programu členská schůze zrušila původní články stanov tohoto družstva ze dne  15. 12. 2010.

Návrh změny dosavadních stanov dostali všichni členové v písemné podobě 14 dnů před konáním členské schůze. Předsedající čl. schůze se dotázal přítomných, zda mají k předloženému návrhu připomínky, námitky, či dotazy. Přihlásila se Ing. Klofáčová, která vysvětlila důvody, proč musela být provedena změna dosavadních stanov – platnost nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Do 30. června letošního roku proto bylo nutné přizpůsobit nové legislativě stanovy družstva, jinak hrozí družstvu pokuta až do výše 100 tis. Kč nebo v krajním případě zrušení a likvidace.

 

Dále upozornila na dosti rozsáhlou obsahovou i výkladovou změnu v navrhovaných změnách proti stávajícím stanovám, např. co se týče členství v družstvu, ukončení členství,

družstevního podílu, společného členství manželů, v členských právech a povinnostech, členského vkladu, nově stanovy obsahují ustanovení o nájmu družstevního bytu, pravomoce předsedy, rozhodování per rollam, povinnost zřídit internetové stránky družstva, velmi podrobné ustanovení co se týče hospodaření družstva, atd. atd.

Po té do diskuse vstoupila členka pí Rychterová a dotázala se zda v takto navrženém znění stanov je opravdu vyloučena možnost zastavení družstevního podílu. Ing. Klofáčová vysvětlila, že skutečně  Čl. 7 bod 3. vylučuje zastavení družstevního podílu uvedla důvody, které vedly jk takto navržené dikci. Po proběhlé diskuzi přítomní členové souhlasily, aby bod 3 Čl. 7 byl ponechán v navrženém znění, tedy že zastavení družstevního podílu je vyloučeno.

     Dále Ing. Klofáčová uvedla, že předloženou změnu dosavadních stanov v části, která se týká hospodaření družstva,  projednala s pí Vachtovou z Bytesu Tábor, který zabezpečuje zpracování účetnictví družstva. Po podrobném rozboru účtování jednotlivých záloh na poskytované plnění, spojené s užíváním bytů (služby) bylo odsouhlaseno, že pro snazší orientaci bude vhodné v navržené změně stanov v Čl. 40 doplnit pod nadpis „Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice“ ještě podnadpis „Provozní a rezervní fond“.    

Předsedající schůze se dotázal přítomných, zda mají k tomuto návrhu námitku, připomínku, či jiný návrh. Protože tomu tak nebylo, nechal o navrženém doplnění hlasovat. Přítomní členové zvednutím ruky navržené doplnění jednohlasně schválili.

Jiné dotazy k navržené změně dosavadních stanov nebyly. Předsedající schůze vyzval tedy přítomné, aby zvednutím ruky hlasovali o předloženém znění nových stanov družstva. Předložené znění stanov bylo schváleno 100% hlasů přítomných členů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. 

Po proběhlém hlasování schůzi opustila notářka JUDr. Těhníková

 

ad 6/   různé, diskuse

-  p. Kubů – upozornil přítomné, že v domě dochází k zcizování věcí, rodině Kubů se ztratily 2 květiny a někdo jim přemístil 1 květinu tak, že nebylo možné projít

- Ing. Klofáčová upozornila, že došlo ke zcizení zajišťovacího kartáče na spodní hraně otevíracího křídla + ulomeny zajišťovací štítky na dolní i horní hraně druhého křídla – zajištěna oprava, předběžná cena opravy cca 1 500,- Kč

- Ing. Klofáčová upozornila, že v právě odhlasovaných stanovách, je mimo jiné i ustanovení, že družstvo má povinnost zřídit internetové stránky a veškerou činnost prezentovat na těchto webových stránkách, dotázala se tedy přítomných, kdo je ochoten tuto záležitost zajistit a spracovat – po proběhlé diskusi bylo přítomnými jednohlasně schváleno, že družstvo internetové stránky zřizovat nebude

                  

ad 8/

S usnesením  členské schůze seznámila přítomné  Ing. Klofáčová. Předsedající členské schůze vyzval přítomné, aby zvednutím ruky hlasovali o předneseném usnesení.  Pro přijetí předneseného usnesení hlasovalo všech 12  přítomných členů + 2 členové vzastoupení.

 

Závěr členské schůze provedl p. M. Břenda – předseda družstva, poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

 

Zapsala:    Ing. Eliška Klofáčová

 

Ověřili:   Jindřich Kubů

 

                Jaroslava Stejskalová

 

Schválil:  předseda družstva – Miloslav  Břenda   

   U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z členské schůze Bytového družstva Čekanice, konané dne 30. 06. 2014

 

 

č l e n s k á    s ch ů z e    vzala na vědomí:

 

1/   informaci o činnosti družstva od konání poslední členské schůze do dnešního dne

 

2/ důvody pro nemožnost zpracování vzoru nové nájemní smlouvy dle platné legislativy v termínu stanoveném členskou schůzí dne 25. 03. 2014

 

3/  pozbytí platnosti a účinnosti Stanov družstva, přijatých členskou schůzí Bytového družstva Čekanice dne 15. 12. 2010

 

 

č l e n s k á    s ch ů z e    schvaluje:

 

 

1/   změnu pořadí projednávaných záležitostí v programu jednání dnešní členské schůze takto:

                                 1)   Zahájení

9)      Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

10)  Schválení programu členské schůze

11)  Kontrola usnesení z minulé členské schůze + informace o chodu družstva

12)  Schválení rozsahu poskytovaných služeb poskytovatelem služeb (družstvem)  příjemcům služeb (nájemníkům) a schválení způsobu rozúčtování poskytovaných služeb

13)  Různé, diskuse

14)  Schválení nových stanov družstva

15)  Usnesení a závěr členské schůze

 

2/    rozhodla a schvaluje ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb., o službách v platném znění (dále jen zákon o službách“), že s užíváním bytových jednotek v domě č.p. 319, ul. Sportovní v Táboře, je spojeno poskytování plnění (služeb),  spojených s užíváním bytů, a to  v následujícím rozsahu - služby:

-          dodávka tepla

-          dodávka studené vody

-          odvod odpadních vod

-          osvětlení společných částí domu

-          provoz a čištění komínů

-          úklid společných prostor v domě

-          umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, včetně satelitního přijímače

-          umožnění příjmu digitálních dat prostřednictvím homologovaných vysílacích

zařízení – internet

-          vedení a zpracování účetnictví, členské evidence a zpracování daňových přiznání

 

3/   rozhodla a schvaluje ve smyslu § 4 zákona o službách, stanovit výši záloh za službyve stejné výši, v jaké byly zálohy placeny do konce roku 2013 dle jednotlivých nájemních smluv. Tato výše záloh je platná od 1.1.2014, když v této výši jsou zálohy za služby jednotlivými uživateli bytů fakticky placeny.

 

4/  zajišťované povinné revize v následujícím rozsahu:

-           revize plynového zařízení

-           čištění a seřízení plynových hořáků

-           revize expanzní nádoby

-           revize hasících přístrojů a hydrantů požárního vodovodu

-           revize elektroinstalace a hromosvodů

-           cejchování a výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu

 

5/   rozhodla a schvaluje stanovit výši záloh za zajišťované povinné revize ve stejné výši, v jaké byly zálohy placeny do konce roku 2013 dle jednotlivých nájemních smluv. Tato výše záloh je platná od 1.1.2014, když v této výši jsou zálohy za zajišťované povinné revize jednotlivými uživateli bytů fakticky placeny. 

 

6/  zákaz jakéhokoliv zásahu  do stěn domu č.p. 319,  rámů oken a balkónového zábradlí tohoto domu vrtáním a zavěšováním jakýchkoliv přijímačů různých signálů

 

7/  nové znění Stanov Bytového družstva Čekanice v podobě, v jaké byly předneseny předsedajícím schůze  

 

 

p ř e d s e d o v i     s e     u k l á d á:

 

 

1/   zajistit vypracování nového vzoru nájemní smlouvy v souladu s platnou legislativou a platnými Stanovami Bytového družstva Čekanice

 

termín: do 31. srpna 2014

 

2/  zajistit změnu zápisu do Veřejného rejstříku právnických osob,  vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, a to v návaznosti na přijetí nových Stanov bytového družstva Čekanice

 

termín: do 7. července  2014

 

 

Zapsala:    Ing. Eliška Klofáčová

 

 

Ověřili:   Jindřich Kubů

 

                Jaroslava Stejskalová

 

 

Schválil:  předseda družstva – Miloslav  Břenda   

 

                               

 

 

                         

Vymezení a rozsah služeb, poskytovaných poskytovatelem služeb, tj. Bytovým družstvem Čekanice příjemcům služeb, tj. nájemníkům jednotlivých bytů domu č.p. 319, Sportovní ulice, Tábor – Čekanice

Způsob rozúčtování nákladů na služby

 

Rozsah poskytovaných služeb a jejich rozúčtování:

 

r o z s a h

 

-          dodávka tepla, dodávka vody a odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek ?, provoz a čištění komínů, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu – včetně satelitního přijímače, umožnění příjmu digitálních dat prostřednictvím homologovaných vysílacích zařízení (internet), vedení a zpracování účetnictví, členské evidence a zpracování daňových přiznání

 

 

rozúčtování:

 

-          dodávka tepla -  dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.

                                       nebo dle z.č. 67/2013 Sb. a zvolit např. poměr -  70 %  spotřební

                                       složka :  30 % základní složka

 

-          dodávka studené vody a odvádění odpadních vod  – poměr dle naměřených hodnot na vodoměrech v jednotlivých bytech k celkovému náměru vodoměru na patě domu

 

-          osvětlení společných prostor v domě – dle počtu osob v jednotlivých bytech

 

-          úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek ?, provoz a čištění komínů, vedení a zpracování účetnictví, členské evidence a zpracování daňových přiznání  -  dle počtu bytů (úhrada proti Provoznímu fondu)

 

-          umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu  - dle počtu kabelových zásuvek

 

-          umožnění příjmu digitálních dat prostřednictvím homologovaných vysílacích zařízení (internet)  -  anténa pro příjem digitálních dat byla zřízena na domě č.p. 319 zdarma  provozovatelem datové sítě panem Ladislavem Červenkou, trvale bytem na adrese: Jozefa Gavčíka 122, 390 03 Tábor, IČ: 734 966 85                                                                 

připojení k internetu hradí každý nájemník individuelně dle smlouvy  sepsané mezi panem Červenlou a nájemníkem

      –  v domě  je  nainstalován centrální satelitní a internetový přijímač,  připojení jednotlivých bytů je družstvem povoleno pouze přes tento centrální satelitní a internetový přijímač,  jiné připojení vrtáním do zdi nebo oken je družstvem zakázáno !!!!!!!   –   projednáno a schváleno na členské schůzi dne 15. 7. 2010

NUTNO  OPĚTOVNĚ  SCHVÁLIT ZÁKAZ  VRTÁNÍ   DO STĚN DOMU A RÁMŮ OKEN  A  ZAVĚŠOVÁNÍ  JAKÝCHKOLIV PŘIJÍMAČŮ SIGNÁLU      NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DOMU, VČETNĚ OKEN A BALKÓNOVÉHO ZÁBRADLÍ    !!!!!!!!

 

 

 

 

Rozsah zajišťovaných povinných revizí :  (není služba dle zákona č. 67/2013 Sb.)

 

r o z s a h

 

 

-          Revize plynového zařízení, čištění a seřízení hořáků, revize expanzní nádoby, hasících přístrojů, hydrantů požárního vodovodu, revize elektroinstalace a hromosvodů, cejchování a výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu,  

 

 

rozúčtování:

 

-          veškeré vyjmenované revize rozúčtovat dle počtu bytů 

 

      revize plynového zařízení, čištění a seřízení hořáků, revize expanzní nádoby – úhrada 

            k tíži nájemníků (dříve  se  připočítávalo  k faktuře  za  plyn   –   dle  z.č. 67/2013 Sb. 

            už nelze, není služba)

 

            revize  hasících  přístrojů,  hydrantů požárního vodovodu,    revize elektroinstalace   a

            hromosvodů     -  úhrada  proti   Provoznímu fondu   (do tohoto  fondu  nájemníci

            pravidelně měsíčně přispívají)

 

            cejchování   a  výměna  vodoměrů   na   teplou  a  studenou vodu    –     úhrada proti

            Rezervnímu fondu  (do tohoto  fondu  nájemníci pravidelně měsíčně přispívají)

 

            

ALLNEX s.r.o.© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode